1. Druhy příspěvků

Autoři mohou zasílat redakční radě časopisu Český finanční a účetní časopis (dále jen časopis) nabídky svých příspěvků
a. do rubriky Stati,
b. do rubriky Diskuse,
c. do rubriky Informace,
d. a do rubriky Recenze.

ad a) Do rubriky Stati se přijímají příspěvky na finanční či účetní téma, které splňují všechny formální požadavky kladené na vědecké práce.
ad b) Do rubriky Diskuse se přijímají příspěvky polemizující se závěry uvedenými v jiném odborném článku.
ad c) Do rubriky Informace se přijímají informace o konání vědeckých konferencí a vědeckých seminářů, příp. další vědecké informace.
ad d) Do rubriky Recenze se přijímají recenze význačných publikací.

Příspěvky se zasílají průběžně prostřednictvím on-line redakčního systému na adrese http://cfuc.actavia.cz/. Příspěvky zaslané do rubriky Stati a do rubriky Diskuse podléhají oponentnímu řízení.

2. Licenční dohoda

Podmínkou pro uveřejnění příspěvku v časopise je autorem (autorským kolektivem) uzavřená licenční dohoda, v níž autor (autorský kolektiv) poskytuje nabyvateli (tj. Vysoké škole ekonomické v Praze) bezplatně právo uveřejnit příspěvek v tištěné i elektronické podobě časopisu a současně dále prohlašuje, že
a. příspěvek vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností a neexistují k tomuto dílu autorská práva jiných osob, a
b. příspěvek je původní a dosud nebyl veřejně publikován (s výjimkou příspěvků, které byly dosud uveřejněné pouze ve vědeckých sbornících nebo ve sbornících z konferencí).

3. Oponentní řízení

Oponenty vybírá redakční rada časopisu mezi veřejně uznávanými odborníky, u nichž lze očekávat, že zpracují oponentský posudek s náležitou odbornou odpovědností.
a. Oponentský posudek musí obsahovat připomínky a poznámky oponenta, stručné zhodnocení přínosu článku a závěrečný výrok, který může mít jednu ze čtyř následujících podob:
-- aa) Doporučuji bez připomínek.
-- ab) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracování ponechávám na vůli autora.
-- ac) Doporučuji s připomínkami, jejichž zapracováním podmiňuji toto doporučení.
-- ad) Nedoporučuji.
V případě výroku ac) se příspěvek vrací zpět oponentovi k novému oponentnímu posouzení. V případě výroku ad) nebude příspěvek publikován.

b. Redakční rada může v případě pochybností se závěry oponentského posudku určit pro porovnání dalšího oponenta. V tomto případě je zapotřebí k uveřejnění článku aspoň jeden kladný posudek (viz výrok aa) a ab)).

4. Výběr příspěvků

Výběr příspěvků provádí redakční rada na základě oponentního řízení. Na uveřejnění článku neexistuje právní nárok. Za uveřejnění článku v časopisu se nevyžadují žádné poplatky.

5. Forma příspěvku

Každý zaslaný příspěvek musí splňovat následující formální náležitosti. Příspěvky
a. se zasílají v elektronické podobě a musí být vytvořeny v jednom souboru formátu MS Word,
b. musí být vytvořeny podle Vzorového příspěvku,
c. musí být zpracovány v souladu s platnými pravidly pravopisu českého příp. slovenského jazyka.

Supplementary files

Stáhnout souborcfuc_vzorovy_prispevek.docx

Vzorový příspěvek
Velikost: 95.17 kB

Stáhnout souborcfuc_licencni_dohoda.txt

Text licenční dohody
Velikost: 2.6 kB